Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014/2

03-02-2014

ZARZĄDZENIE NR 620/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 3 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014

 

    Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 5941) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 8852), Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014.

 

2. Treść ogłoszenia oraz wytyczne dotyczące otwartego konkursu ofert stanowią załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

 

3. Wzory wniosku, umowy, sprawozdania oraz wniosku o płatność stanowią załącznik nr 3, 4, 5 i 6 do zarządzenia

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
     

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 620/2014.
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 3 lutego 2014 r.

Ogłoszenie


1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XXXV/321/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań Gminy w zakresie: Rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014.

 

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie klubów sportowych, którym udzielona zostanie dotacja na wykonanie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

 

3. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które będą realizowały co najmniej 2 cele publiczne z zakresu sportu z wymienionych poniżej:
   1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
   2) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
   3) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
   4) promocja  sportu i aktywnego stylu życia;
   5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy.

 

4. Z budżetu Gminy klub sportowy może otrzymać wsparcie na dofinansowanie:
    1) zakupu wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia, apteczki pierwszej pomocy lub jej wyposażenia,
   2) organizacji i udziału w zawodach sportowych tj.: kosztów przejazdu (w tym kosztów dojazdu zawodników na zawody), opłat sędziowskich, wyżywienia, noclegów, opieki medycznej, służb porządkowych i ochrony zawodów,
   3) przygotowania do zawodów, tj.: kosztów szkoleń i wynagrodzeń szkoleniowców oraz obsługi technicznej, kosztów dojazdu zawodników na treningi. 
   4) opłat regulaminowych, licencji i ubezpieczenia zawodników, badań lekarskich zawodników,

   5) bieżących wydatków utrzymania obiektów, sprzętu i odzieży sportowej ,

   6) wynajmu obiektów sportowych,

   7) kosztów obsługi projektu (w tym koszty promocji), księgowości, materiałów biurowych i sprzętu biurowego.

5. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba przeznacza się kwoty:
A -  Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba - 9 tys. zł
B -  Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów - 27 tys. zł

 

6. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

 

7. Termin składania wniosków: do dnia 19 lutego 2014 r.

 

8. Termin rozstrzygnięcia konkursu: konkurs powinien być rozstrzygnięty w ciągu 20 dni roboczych od dnia terminu złożenia wniosków.

 

9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
   a)  siedziba klubu sportowego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowa Dęba,
   b) posiadanie licencji klubu sportowego w określonej dyscyplinie sportu wnioskowanej do dofinansowania,
   c) posiadanie odpowiedniej kadry szkoleniowej (wymagane kwalifikacje zgodnie z ustawą o sporcie),
   d) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,
   e) złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie.

 

10. Szczegółowy zakres udzielania przez Gminę Nowa Dęba wsparcia finansowego określają Wytyczne  do konkursu (załącznik nr 2).

 

11. Kluby sportowe, przyjmujące wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 4.

 

12. Do wniosku składanego przez podmioty należy dołączyć:
  1. Kserokopię aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla klubów sportowych lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących.
  2. Kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np.: statut
  3. Kserokopię aktualnej licencji klubu sportowego w dyscyplinie sportu (objętej dotacją)  przyznaną przez polski związek sportowy,
  4. Dodatkowo do wniosku można dołączyć rekomendacje dla organizacji.

 

13. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 19 lutego 2014 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 (parter) do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMiG). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

14. Koperta winna być opisana następująco:
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU  NA TERENIE ……………………….……

 

15. Klub sportowy może złożyć tylko jeden wniosek.

 

16. Wytyczne konkursu, formularze wniosków, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej miasta www.nowadeba.pl  lub dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba - pokój 303.

 

17. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowadeba.pl/bip/

 

18. Klub sportowy, który złożył wniosek, zostanie poinformowany pisemnie o decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia.

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-02-03
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2014-02-03
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem