Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego

28-04-2015

ZARZĄDZENIE NR 94/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 27 kwietnia 2015 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 5941) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 11182) oraz Programem Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 14 listopada 2014 r., Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wytyczne, wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią kolejno załącznik nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
3) na stronie internetowej Gminy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się inspektorowi ds. promocji gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2015
z dnia 27 kwietnia 2015


Ogłoszenie


Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie ze swoim statutem są uprawnione do realizacji zadań z danego zakresu. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego. Zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania i w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
§1.
1. Działając na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację zadania z obszaru: promocja i organizacja wolontariatu - zadanie wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei  wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba – 2 tys. zł.
2. Termin składania wniosków - do 20 maja 2015 r.
3. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 10 dni roboczych od terminu złożenia wniosków.
4. Termin realizacji zadania – od podpisania umowy i nie dłużej niż do 30 listopada 2015 r.
§2.
Tryb składania ofert:
1) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Decyduje data wpływu do UMiG.
2) Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków zawartych w wytycznych, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia, oferent potwierdza własnym podpisem chęć ich stosowania w trakcie realizacji zadania.
3) Poszczególne podmioty mogą złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.
4) Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym, pod rygorem nieważności.
5) Oferta będzie oceniana pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych.
6) Z wnioskodawcą, Burmistrz (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:
a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonej oferty,
b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy,
c) przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,
d) zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy,
7) Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.
8) Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone w terminie oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.

§3.
1. Oferta musi spełniać wymogi formalne:
1) Wniosek złożony w terminie zawartym w ogłoszeniu,
2) Koperta opatrzona jest tytułem zadania,
3) Koperta posiada pieczęć wnioskodawcy,
4) Wniosek jest złożony na właściwym druku,
5) Zgodność oferowanego zadania z ogłoszeniem i wytycznymi do konkursu,
6) Wniosek jest złożony przez kwalifikującego się oferenta/podmiot uprawniony,
7) Oferent zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Nowa Dęba,
8) Wniosek posiada wypełnione wszystkie rubryki (rubryki podstawowe typu kosztorys, harmonogram, cel itp. – muszą być wypełnione bezwzględnie),
9) Wniosek jest opatrzony we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami wnioskodawcy,
10) Wniosek zawiera prawidłowo określone daty realizacji zadania,
11) Budżet projektu jest prawidłowo wypełniony:
- wysokość wnioskowanej dotacji mieści się w przedziale określonym w ogłoszeniu
- wysokość wkładu własnego jest zgodna z ogłoszeniem
- wykazane koszty są kosztami kwalifikowanymi
- wykazano obowiązkowe ubezpieczenie NW
12) Do oferty należy dołączyć załączniki:
a) aktualny odpis z rejestru, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych, w przypadku klubów sportowych konieczna jest również uchwała o powołaniu Zarządu klubu,
b) statut potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym, oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,
c) Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry (jeśli dotyczy),
d) W przypadku oferty wspólnej komplet dokumentów organizacji biorącej udział w realizacji zadania,
e) Oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi realizacji zadania,
2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub załączników.


§4.
Oferta musi spełniać wymogi merytoryczne:
1) Jakość przygotowanego projektu:
a) zrozumiałość i przejrzystość,
b) kwalifikacje osób realizujących działania,
c) kompletność opisu działań,
d) mierzalność efektów,
e) rezultaty i spodziewane efekty realizacji zadania,
f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
g) maksymalna efektywność wykorzystania środków,
2) Realizacja zadań własnych Gminy w latach poprzednich (o ile organizacja brała udział),
3) Pozyskanie dodatkowych funduszy i własne zaangażowanie w realizację zadania,
4) Możliwość realizacji zadania przez organizację,
5) Grupa adresatów, do których skierowane jest zadanie i ich liczba.


§5.
Dotacje nie będą udzielane na:
1) Remonty.
2) Zadania i zakupy inwestycyjne.
3) Zakup lokali, budynków, gruntów.
4) Pokrycie deficytu przedsięwzięć zrealizowanych w latach poprzednich.
5) Udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym.
6) Wyjazdy zagraniczne.
7) Działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
8) Działalność polityczną, wyznaniową itp.


§6.
W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Aby koszty mogły być uznane za kwalifikowane:
1) muszą stanowić koszty rzeczywiście niezbędne do zrealizowania projektu,
2) muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym.


§7.
Informacja dotycząca środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2014: obszar - promocja i organizacja wolontariatu – 5 tys. zł


§8.
Informacje dodatkowe
1) Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Mirosław Marek.
2) Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy
3) Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, zgodnie trybem postępowania zawartym w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
4) Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje, nazwę zadania i wysokość przyznanych kwot dotacji na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach internetowych gminy oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
5) Adresatami zadań są mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba.
 

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-04-27
Osoba udostępniająca na stronie: Mirosław Marek
Data modyfikacji: 2015-04-28
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek