Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

09-06-2015

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

            Na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz Uchwały nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2011 roku ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań własnych Gminy w roku 2015.

 

1. Podmioty uprawnione do składania ofert: Rodzinne Ogrody Działkowe.

 

2. Kryteria dostępu:

a) zgłoszony we wniosku projekt zadania może być realizowany wyłącznie na obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba.

b) Termin realizacji zadań: – od podpisania umowy do maksymalnie 30 listopada 2015 r.

 

c) Termin składania wniosków -  do 22 czerwca  2015 r.


d) Składający ofertę nie posiada zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

e) Jeden oferent jest uprawniony do złożenia jednego wniosku w naborze.

f) Adresatami zadań są mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba,

 

3. Zakres działania

    W ramach konkursu przewiduje się udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie remontu/budowy infrastruktury należących do wspólnot (budynki, ogrodzenia, wodociągi, bramy, itp.) oraz poprawiających estetykę i funkcjonalność ROD;
    Koszty kwalifikowane obejmują jedynie koszty materiałów i usług związanych z wykonaniem prac;

 

4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – 2 500,00 zł

 

5. Kwalifikowalność wydatków:

 

1) Przy realizacji projektów kosztami kwalifikowanymi będą wydatki:

a) związane bezpośrednio z organizacją projektu i niezbędne do jego realizacji;
b) uwzględnione w budżecie projektu;
c) racjonalnie skalkulowane, odzwierciedlające rzeczywiste koszty;
d) poniesione w okresie uprawnionym;
e) poparte prawidłowymi dowodami księgowymi, ujętymi w ewidencji księgowej.

 

2) Dotacja nie może być wykorzystana na:

a) koszty administracyjne i operacyjne: m.in. opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługę księgową, transport, paliwo;
b) wyżywienie i nocleg dla uczestników projektu;
c) nagrody finansowe i rzeczowe;
d) działalność polityczną, religijną;
f) honoraria osób etatowo zatrudnionych przez podmiot składający ofertę;
g) pokrycie kosztów wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy.

 

6. Warunki realizacji zadania publicznego

    Koszty poniesione przed datą zawarcia umowy nie mogą być rozliczane ze środków pochodzących z dotacji tj. za koszt kwalifikowany uznawany będzie ten koszt, który powstanie po dacie zawarcia umowy. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru zamieszczonego w ogłoszeniu.

 

7. Tryb i kryteria wyboru wniosków

1) Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Decyduje data wpływu do kancelarii UMiG.

2) Wniosek należy złożyć na druku ofertowym, pod rygorem nieważności.

3) Wniosek będzie oceniany pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych.

4) Wniosek nie spełniający wymagań podlega odrzuceniu, o czym Burmistrz zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.

5) Z wnioskodawcą, Burmistrz (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

    a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonego Wniosku,

    b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie Wniosku do  dofinansowania dotacją  z budżetu Gminy,                 

    c) przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,  

    d) zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy,

6) Wniosek zmieniony przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowany jako Wniosek ostateczny, z zastrzeżeniem wniosków nie spełniających wymagań. Za Wnioski ostateczne uznaje się  również złożone w terminie Wnioski wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.


8. Wniosek musi spełniać wymogi formalne:

-    Wniosek została złożona terminowo, w odpowiednim miejscu i formie.
-    Koperta opatrzona jest dopiskiem tytułu i numeru zadania publicznego oraz pieczęcią stowarzyszenia / jednostki organizacyjnej,
-    Wniosek jest wypełniony prawidłowo (wypełnione wszystkie rubryki + opis budżetu, zapis „niepotrzebne” skreślony),
-    Wniosek jest opatrzony we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami wnioskodawcy,
-    Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.


9. Wniosek musi spełniać wymogi merytoryczne:

-    możliwość realizacji zadania przez podmiot;
-    znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę celów;
-    ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
-    ocenę wywiązywania się przez wnioskodawcę z realizacji zadań dotychczas zleconych przez Gminę.

 

10. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Maria Joanna Siudem.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl

Wykaz podmiotów, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych  na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach internetowych gminy oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-06-09
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2015-06-09
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem