Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłasza się konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy w roku 2016

04-01-2016

Zarządzenie Nr 217/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy w roku 2016

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515)1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 8852), Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy w roku 2016.

2. Treść ogłoszenia oraz wytyczne dotyczące otwartego konkursu ofert stanowią załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

3. Wzory wniosku, umowy, sprawozdania oraz wniosku o płatność stanowią załącznik nr 3, 4, 5 i 6 do zarządzenia

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

    

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

 

 

Ogłoszenie

 

1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XXXV/321/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań Gminy w zakresie: Rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy w roku 2016.

 

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie klubów sportowych, którym udzielona zostanie dotacja na wykonanie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

 

3. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które będą realizowały co najmniej 2 cele publiczne z zakresu sportu z wymienionych poniżej:

          1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

          2) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

          3) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

          4) promocja  sportu i aktywnego stylu życia;

          5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy.

 

4. Z budżetu Gminy klub sportowy może otrzymać wsparcie na dofinansowanie:

1) zakupu wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia, apteczki pierwszej pomocy lub jej wyposażenia,

2)  organizację i udział w zawodach sportowych tj.: koszty przejazdu (w tym koszty dojazdu zawodników na zawody i treningi), opłat sędziowskich, wyżywienia i noclegów zawodników, opieki medycznej, służb porządkowych i ochrony zawodów,

3) przygotowanie do zawodów, tj.: wynagrodzeń szkoleniowców oraz obsługi technicznej,  

4) opłaty regulaminowe (opłaty wpisowe do rozgrywek, opłaty za rejestrację zawodników nowo zgłoszonych, opłaty za uprawnienia zawodników do gry, opłaty za wyrejestrowanie zawodnika, opłaty za uprawnienia zawodnika wolnego, który nie był związany z klubem żadnym kontraktem (umową), wpisowe na zawody), licencje i ubezpieczenia NW wszystkich zawodników biorących udział w realizacji projektu, badania lekarskie zawodników,

5)   bieżące wydatki utrzymania obiektów, sprzętu i odzieży sportowej,

6)   wynajem obiektów sportowych,

7) kosztów obsługi projektu, materiałów biurowych i sprzętu biurowego.

 

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1)  siedziba klubu sportowego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowa Dęba,

2) posiadanie licencji klubu sportowego w określonej dyscyplinie sportu wnioskowanej  do dofinansowania,

3) posiadanie odpowiedniej kadry szkoleniowej (wymagane kwalifikacje),

4) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

5) złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie.

 

 6. Na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy przeznacza się kwotę 33 tys. zł

 

 7. Wyżej wymieniona kwota została zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej gminy Nowa Dęba na 2016 r. i może ulec zmianie.

 

8. Termin realizacji zadania  od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.

 

9. Termin składania wniosków: do dnia  20 stycznia 2016 r.

 

10. Termin rozstrzygnięcia: konkurs powinien być rozstrzygnięty w ciągu 20 dni roboczych od dnia terminu złożenia wniosków.

 

11. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Burmistrza, zgodnie z Regulaminem pracy Komisji.

 

12. Podmioty, które nie spełniły wymogów oceny formalnej nie będą brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej. Komisja Konkursowa może w uzasadnionych przypadkach wezwać organizację do uzupełnienia wniosku.

 

13.  Możliwe jest uzupełnienie ofert, które będą posiadały braki wyłącznie w zakresie:

1) uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem w przypadku, gdy wniosek
nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

2) złożenie podpisu pod załącznikami do wniosku przez osoby uprawnione statutowo
do zaciągania zobowiązań finansowych majątkowych,

3) poświadczenie za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

4) uzupełnienie wniosku o brakujące załączniki - mogą być uzupełnione przez podmiot składający ofertę.

 

14. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faxu lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wezwania).

 

15. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi trzy dni od otrzymania wezwania.

 

16. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną odrzucone.

 

17. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji zgodnie z Regulaminem pracy Komisji.

 

18. Z klubem sportowym, Burmistrz (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

            1) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej oferty;

            2) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy;

            3) przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy;

             4) zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy.

 

19. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.

 

20. Wniosek zmieniony przez klub sportowy w wyniku negocjacji jest traktowany jako wniosek ostateczny, z zastrzeżeniem wniosków nie spełniających wymagań. Za wnioski ostateczne uznaje się również złożone w terminie wnioski klubów sportowych, które nie zostały zmienione w wyniku negocjacji.

 

21. Szczegółowy zakres udzielania przez Gminę Nowa Dęba wsparcia finansowego określają Wytyczne  do konkursu (załącznik nr 2).

 

22. Kluby sportowe, przyjmujące wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 4.

 

23. Do wniosku składanego przez podmioty należy dołączyć:

  1. Kserokopię aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla klubów sportowych lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. Kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np. statut,
  3. Kserokopię aktualnej licencji klubu sportowego w dyscyplinie sportu (objętej dotacją)  przyznaną przez polski związek sportowy,
  4. Listy zawodników objętych dotacją z podaniem imienia, nazwiska, numeru licencji, adresu zamieszkania,
  5. Uprawnienia trenerów i zakresy ich obowiązków,
  6. Zakres obowiązków obsługi technicznej,
  7. Dodatkowo do wniosku można dołączyć rekomendacje dla organizacji,
  8. Oświadczenia o zapoznaniu się z wytycznymi, nie ubiegania się o środki finansowe z innych  źródeł na to samo zadanie, nie zalegania z płatnościami wobec Gminy Nowa Dęba oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminie, braku prowadzonej egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego, oświadczenia, że zadanie zgłaszane do konkursu jest przedmiotem działalności statutowej.

 

24. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 20 stycznia 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 (parter)
do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMiG). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

25. Koperta winna być opisana następująco:

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU  NA TERENIE sołectwa Jadachy

 

26. Klub sportowy może złożyć tylko jeden wniosek.

 

27. Wytyczne konkursu, formularze wniosków, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej miasta www.nowadeba.pl  lub dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba - pokój 303.

 

28. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowadeba.pl/bip/

 

29. Klub sportowy, który złożył wniosek, zostanie poinformowany pisemnie o decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia.

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-01-04
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2016-01-04
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem