Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

30-03-2016

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz § 12 Programu Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przyjętym Uchwałą XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 listopada 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu: ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

 

 I. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków Komisji Konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmiotywymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 1. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
  i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 2. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego powołaniem do Komisji Konkursowej.
 3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby niż 2 kandydatów, przeprowadza się losowanie publiczne.
 4. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów do pracy ze strony organizacji pozarządowej, Komisja Konkursowa może obradować bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 1. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

 II. Wymagania stawiane kandydatom

 Kandydatem do Komisji Konkursowej może być osoba, która:

 - jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

 - nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego  udział w danym konkursie ofert;

 - nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

III. Miejsce i termin przyjmowania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno być złożone na druku zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia oraz podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 2. Formularz zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 5 kwietnia 2016r.  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (w godzinach pracy Urzędu) lub wysłać drogą mailową na adres 
 • Informacje dotyczące naboru do Komisji można uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy Nowa Dęba, I piętro, pok. 113, tel. 846 26 71 w. 113, osoba odpowiedzialna – Agnieszka Janowska.
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 113 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy dotacyjne

Zastępca Burmistrza

Leszek Mirowski

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-03-30
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2016-03-30
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska