Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

13-04-2016
ZARZĄDZENIE NR 288/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118)  Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:
1) promocji i organizacji wolontariatu - z uwagi na niezłożenie żadnej oferty,
2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - z uwagi na niespełnienie przez złożone oferty warunków zawartych w ogłoszeniu o konkursie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 231/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. 
 
§ 2. Zarządzenie o unieważnieniu publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
3) na stronie internetowej Gminy.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się inspektorowi ds. promocji gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz 

Wiesław Ordon

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-04-13
Osoba udostępniająca na stronie: Mirosław Marek
Data modyfikacji: 2016-04-14
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek