Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy w roku 2017

30-12-2016

Zarządzenie Nr 434/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

na terenie sołectwa Jadachy w roku 2017

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy w roku 2017.

2. Treść ogłoszenia oraz wytyczne dotyczące otwartego konkursu ofert stanowią załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

3. Wzory wniosku, karty oceny formalnej, karty oceny merytorycznej, umowy, sprawozdania oraz wniosku o płatność stanowią załącznik nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 do zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

     

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1

 

Ogłoszenie

 

 1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XXXV/321/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań Gminy w zakresie: Rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy w roku 2017.

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie klubów sportowych, którym udzielona zostanie dotacja na wykonanie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy.

 

 1. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które złożą wniosek z działaniami wpisującymi się w cel publiczny z zakresu sportu realizowany przez Gminę, tj.:
 • poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
 • poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
 • osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 • promocja  sportu i aktywnego stylu życia;
 • umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy.

 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1)  działalność klubu sportowego na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba,

2) posiadanie odpowiedniej kadry szkoleniowej (wymagane kwalifikacje),

3) złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie.

 

5. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy przeznacza się kwotę 41 000,00 zł.

 

6. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 nastąpiło na podstawie projektu uchwały budżetowej, co oznacza, że może nastąpić zmiana wysokości środków przeznaczonych na dotacje.

 

7. Termin realizacji zadania:

 • w zakresie badmintona, lekkiej atletyki, piłki siatkowej, kixboksingu i boksu – termin realizacji mieści się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, w którym przyznano dotację;
 • piłka nożna i pozostałe dyscypliny – termin realizacji mieści się w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada roku, w którym przyznano dotację;

 

 

8. Termin składania wniosków: do  13 stycznia 2017 r.

 

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do  30 stycznia 2017 r.

 

10.  przedmiotem dotacji rocznej może być wsparcie finansowe klubu sportowego w zakresie:

1)   koszty bezpośrednie:

  a) zakupy: wyposażenia sportowego, sprzętu sportowego, odzieży sportowej i obuwia sportowego, apteczki pierwszej pomocy i jej podstawowego wyposażenia,

  b) organizację i udział w zawodach sportowych tj.: koszty przejazdu zawodników na zawody i treningi, opłaty delegacji sędziowskich, wyżywienia podczas zawodów (catering, usługa gastronomiczna) i noclegów zawodników podczas zawodów,

   c) przygotowanie do zawodów: wynagrodzenia szkoleniowców,

   d) opłaty regulaminowe: opłaty wpisowe do rozgrywek/zawodów, opłaty za rejestrację zawodników nowo zgłoszonych, opłaty za uprawnienia zawodników do gry, opłaty za uprawnienia zawodnika wolnego, który nie był związany z klubem żadnym kontraktem (umową), licencje i ubezpieczenie NNW wszystkich zawodników biorących udział w realizacji projektu, badania lekarskie zawodników,

   e)   bieżące wydatki utrzymania obiektów, sprzętu i odzieży sportowej,

   f)   wynajem obiektów sportowych.

 

2)  koszty pośrednie – do 30% dotacji:

 1. wynagrodzenia obsługi projektu,
 2. koszty administracyjne: materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, obsługi subkonta wydzielonego na potrzeby dotacji.
 3. koszty działań informacyjnych, promocyjnych zadania.

 

11.  Z dotacji, o której mowa w ust. 1  nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

           1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,

            2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych (w tym kartek żółtych i czerwonych) nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

5) delegacje pracowników obsługi projektu, z którymi zawarto umowy zlecenia, umowy cywilno-prawne,

6) koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego z wyłączeniem subkonta utworzonego na potrzeby obsługi bankowej dotacji,

7) finansowanie działalności klubu nie związanej z realizacją zadania,

8) podatków od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług

9) zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,

10) zakupu środków trwałych,

11) amortyzacji,

12) leasingu,

13) rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

14) odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

15) kosztów procesów sądowych,

16) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,

19) zakupu napojów alkoholowych ,

20) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji publicznej.

 

12. Dotacja przekazywana będzie w formie wspieranej, należy wykazać minimum 10% wkładu własnego (finansowego lub pozafinansowego) całości projektu.

 

13. Szczegółowe wytyczne w zakresie realizacji zadania własnego Gminy przez kluby sportowe stanowią załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

 

Tryb przyznawania dotacji

 

14. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza, zgodnie z Regulaminem jej pracy.

 

15. W pierwszej kolejności dokonywana jest ocena formalna zgodnie z Kartą oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 4.

16.  Po ocenie formalnej możliwe jest uzupełnienie ofert, które będą posiadały braki wyłącznie w zakresie:

1) uzupełnienie brakujących podpisów pod ofertą w przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

2) złożenie podpisu pod załącznikami do oferty przez osoby uprawnione statutowo
do zaciągania zobowiązań finansowych majątkowych,

3) poświadczenie za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

4) uzupełnienie oferty o brakujące załączniki, o ile będą wymagane w ogłoszeniu.

 

17. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania pocztą elektroniczną).

18. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi trzy dni od otrzymania wezwania.

19. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną zaopiniowane przez Komisję negatywnie.

20. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji zgodnie z Regulaminem pracy Komisji oraz Kartą oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 5.

 

21. Z podmiotem, którego ofertę Komisja oceniła warunkowo,  Burmistrz (albo osoba przez niego upoważniona) prowadzi negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

 • zmiany terminu i harmonogramu realizacji projektu wynikających ze złożonej oferty;
 • przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy;
 • zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy.

 

22. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.

23. Wniosek zmieniony przez klub sportowy w wyniku negocjacji jest traktowany jako wniosek ostateczny, z zastrzeżeniem wniosków nie spełniających wymagań. Za wnioski ostateczne uznaje się również złożone w terminie wnioski klubów sportowych, które nie zostały zmienione w wyniku negocjacji.

 

24. Szczegółowy zakres udzielania przez Gminę Nowa Dęba wsparcia finansowego określają Wytyczne  do konkursu (załącznik nr 2).

 

25. Kluby sportowe, przyjmujące wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 6.

 

     26. Do wniosku składanego przez podmioty należy dołączyć:

 • Kserokopię aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla klubów sportowych lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,
 • Kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np. statut,
 • Listy zawodników objętych dotacją z zaznaczeniem zawodników nie będących mieszkańcami Gminy, o ile będą brali udział w projekcie dofinansowanym przez Gminę. Mieszkańcem Gminy jest osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Gminie Nowa Dęba, ucząca się w szkole lub pracująca w zakładzie znajdującym się na terenie Gminy w trakcie trwania realizacji zadania,
 • Uprawnienia trenerów i zakresy ich obowiązków,
 • Dodatkowo do wniosku można dołączyć rekomendacje dla organizacji.
 • Oświadczenia o zapoznaniu się z wytycznymi, nie zalegania z płatnościami wobec Gminy Nowa Dęba oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminie, braku prowadzonej egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego, oświadczenia, że zadanie zgłaszane do konkursu jest przedmiotem działalności statutowej.

 

27. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 13 stycznia 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 (parter) do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMiG). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

28. Koperta winna być opisana następująco:

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU  NA TERENIE …………..

 

29. Klub sportowy może złożyć tylko jeden wniosek na poszczególne zadanie wymienione w ust. 5.

 

30. Wytyczne konkursu, formularze wniosków, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej miasta www.nowadeba.pl  lub dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba - pokój 303.

 

31. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowadeba.pl/bip/

 

32. Klub sportowy, który złożył wniosek, zostanie poinformowany pisemnie o decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia.

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-12-30
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2016-12-30
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem