Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu

10-05-2018

Zarządzenie Nr   701/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia  10 maja 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz.450) oraz Programu Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr XL/365/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2017 r., Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu.

2. Na realizację zadania przyznaje się dotację w wysokości 5 000 zł Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-05-10
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2018-05-10
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem