Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KANDYDAT

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w niniejszym naborze oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba,  adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48 15 846 26 71, adres e-mail: .
 2. Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 26 71, e-mail: .

3.  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) w zakresie wskazanym w przepisach prawa (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej);

b) na podstawie art. 6 ust.1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą), jeśli chodzi o inne dane niż wymagane przepisami prawa, w tym dane do kontaktu oraz dane szczególnych kategorii.

4. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 2. inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Nowa Dęba, np. dostawcy usług IT.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym archiwalnego.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podanie  danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.