Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w niniejszym naborze oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba,  adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48 15 846 26 71, adres e-mail: .
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 26 71, e-mail: .

3.       Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (tj. realizacja obowiązków prawnych oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
w zakresie wskazanym w przepisach (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej);

b) na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą), jeśli chodzi o inne dane niż wymagane przepisami prawa oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
(tj. wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą), w przypadku przekazania danych szczególnych kategorii.

4.       Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 2. inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Nowa Dęba, np. dostawcy usług IT; podmiot niszczący dokumentację po okresie jej archiwizacji.

c) operator pocztowy w związku z dostarczaniem korespondencji.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, z uwzględnieniem kategorii archiwalnych tj. 5 lat, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
 1.  dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2.  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3.  usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4.  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5.  cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody
  (w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 6.  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Realizacja powyższych praw odbywa się na zasadach określonych w art. 15-21 RODO.

 1. Podanie  danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Nie będzie Pan/i podlegał/a decyzjom polegającym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.