Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji

12-01-2021

OR.211.1.2021       

 OGŁOSZENIE                         

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 3. wykształcenie wyższe,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. biegła znajomość obsługi komputera.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe techniczne,
 2. znajomość przepisów ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o finansach  publicznych, o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, o dostępie do  informacji publicznej,
 3. umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

4)   doświadczenie związane z budownictwem.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. przygotowania i realizacji inwestycji:

 1. opracowywanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na dany rok budżetowy,
 2. zbieranie informacji o potrzebach inwestycyjnych od kierowników jednostek organizacyjnych; przygotowywanie zbiorczej informacji dla Burmistrza,
 3. prowadzenie aktualizacji zamierzeń wg. realizowanych zadań przyjętych do wykonania w danym roku,   
 4. nadzór nad właściwym wykorzystywaniem środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne i remontowe; występowanie z uzasadnionymi wnioskami o ich zwiększenie,
 5. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia prac inwestycyjnych i remontowych,
 6. współpraca z realizatorami zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie prawidłowego wykonywania prac; wydawanie opinii do proponowanych zmian w rozwiązaniach projektowych,
 7. rozliczanie zakończonych zadań inwestycyjnych  i remontowych,
 8. przekazywanie ukończonych zadań jednostkom organizacyjnym gminy, spółce skarbu gminy (po zajęciu stanowiska przez Burmistrza Miasta i Gminy)
 9. udzielanie pomocy przy przygotowywaniu wniosków o dofinasowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych ze źródeł pozabudżetowych,

 

 

4. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu tj. w grudniu 2020 r., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. praca w budynku Urzędu i w terenie,
 3. praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami oraz z różnego rodzaju instytucjami,
 4. praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
 5. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy),
 6. pierwszą umowę z osobą wyłonioną w wyniku naboru zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys - curriculum vitae,
 3. kserokopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta na parterze) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 25 stycznia 2021 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do UMiG). Na kopercie winien być umieszczony dopisek: Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze  ds. przygotowania i realizacji inwestycji.
 2. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Inne informacje:

 1. List motywacyjny i życiorys winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260 ze zm.). Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest dostępna na stronie internetowej:http://www.nowadeba.pl/bip/nabory/klauzula-informacyjna-informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/
 2. Nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się w dwóch etapach.
  1. pierwszy etap polega na weryfikacji przez komisję złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne, jak też oferty kandydatów nie spełniające wymagań podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do drugiego etapu,
  2. drugi etap polega na rozmowie sprawdzającej wiedzę kandydata z zakresu ustaw obowiązujących na stanowisku.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w języku polskim.
 5. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, po zakończeniu rekrutacji zostaną odesłane lub odebrane osobiście przez kandydata. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym UMiG Nowa Dęba (pokój nr 214, II piętro, tel. 15 846 26 71 w. 214).

Zastępca Burmistrza

Leszek Mirowski

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-01-12
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2021-01-12
Osoba modyfikująca: Administrator