Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPN 6733.1.7.2013

26-06-2013

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba


GPN 6733.1.7.2013                                            Nowa Dęba, 26 czerwca 2013 r.


                                                    OBWIESZCZENIE


Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r poz. 267 ) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednolity tekst (Dz.U. z 2012 r.  poz. 647 )

                                                   z a w i a d a m i a m
że  w dniu 24.06.2013r. na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu ul. K.K.Baczyńskiego 3, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. stacja gazowa pomiarowa =1600 Nm3 z przyłączem gazu śr.ciśnienia dn 160  na działce nr ewid. 14/53 w Chmielowie , gmina Nowa Dęba.

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 111 I piętro zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy  oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

                   

                                                 Z up.Burmistrza
                                                 mgr inż.Barbara Duda

                                                 Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-06-26
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji: 2013-06-26
Osoba modyfikująca: Barbara Duda