Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPN.6733.1.8.2013

05-07-2013

GPN.6733.1.8.2013                                                                         Nowa Dęba, 5 lipca 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 02.07.2013 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Leśna 1 Nowa Dęba, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. studnie głębinowe, zabudowane obudową termoizolacyjną tj. studni głębinowej awaryjnej S-IIIA, studni głębinowej czyszczącej S-1Tr wraz z wykonaniem przyłączy kablowych do ich zasilania oraz ułożeniem kabli sterowniczych
i sygnalizacyjnych do zasilania urządzeń przeciw włamaniowych
i pomiarowych zainstalowanych w studniach na działce nr ewid. 1111 obręb Dęba w miejscowości Nowa Dęba.

 

W terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Miasta
i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 pokój nr 111 pierwsze piętro
w godzinach pracy urzędu można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Z up. Burmistrza

mgr Zygmunt Żołądź

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-07-05
Osoba udostępniająca na stronie: Janusz Szymański
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: