Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowej Dębie

14-09-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Dęba – Gmina Nowa Dęba, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:

1)    nieruchomość nr ew. 399/67 o pow. 0,1864 ha, cena wywoławcza 150 000,00 zł + 23% podatku VAT,

2)    nieruchomość składająca się z działek: nr ewid. 399/55 o powierzchni 0,1835 ha,
       nr ewid. 399/56 o powierzchni 0,0044 ha – 150 000,00 zł + 23% podatku VAT.

          Nieruchomości są własnością Gminy Nowa Dęba i posiadają urządzoną księgę wieczystą KW TB1T/00071736/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Realizacja zabudowy zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. J. Korczaka i ul. ks. H. Łagockiego.  Nieruchomość nr 399/67 jest przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną, nieruchomość składająca się z działek nr 399/55 i 399/56 jest przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną, publiczne ciągi piesze i place w zieleni urządzonej, teren publicznej drogi lokalnej. Przeznaczone do sprzedaży działki nie są obciążone.

Przetarg odbędzie się 22 października 2020 roku  w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:

1)   1000     dla nieruchomości nr 399/67 o pow. 0,1864 ha,

2)   1100    dla nieruchomości składającej się z działek: nr ewid. 399/55 o powierzchni 0,1835 ha,nr  399/56 o powierzchni 0,0044 ha.

           W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.

          W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie:

1) dla działki nr 399/67 o pow. 0,1864 ha,– 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

2) dla nieruchomości składającej się z działek: nr  399/55 o powierzchni 0,1835 ha,  nr 399/56 o powierzchni 0,0044 ha – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 16 października 2020 roku.

         Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 w godzinach pracy Urzędu.

 

Nowa Dęba, 14.09.2020 r.

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

Lista aktualności
Data publikacji: 2020-09-14
Osoba udostępniająca na stronie: Janusz Szymański
Data modyfikacji: 2020-09-15
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek