Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Informacja dotycząca obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

14-06-2022

W dniu 1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw:
Formularz A - budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Deklarację można złożyć poprzez:
1. System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. (wybierz → złóż deklarację – wypełnij ją i wyślij.)

 

Składanie deklaracji będzie odbywać się zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, tj. przy wykorzystaniu w szczególności PROFILU ZAUFANEGO (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach Węzła Krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

 

2. Osobiście lub listownie w Urzędzie gminy właściwym dla miejsca lokalizacji budynku.


Jeżeli budynek mieszkalny lub niemieszkalny posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku powinien złożyć deklarację w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku.
Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane w budynku po    1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni (licząc od uruchomienia).
 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.
Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zachęca do złożenia deklaracji poprzez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obwiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-07-02
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji: 2022-07-05
Osoba modyfikująca: Mieczysław Nalepa