Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego

14-09-2021

Burmistrz Miasta i Gminy 

      Nowa Dęba

 

 

 

GPN.6733.14.2020                                                                                                                         Nowa Dęba, 14 września 2021 r. 
 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednolity tekst (Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 14 września 2021r. zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu znak: SKO.401.ZP.1275.244.2020 z dnia 15.12.2020 r., na wniosek P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jacek Kowrygo, zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej TRB7004E na działce nr ewid. 451 w obrębie 0006 Tarnowska Wola gmina Nowa Dęba.

 

 

 

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miastai Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (15 846 26 71 w. 110) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                                                                     mgr inż. Barbara Duda 

                                                                                                                                     Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-09-14
Osoba udostępniająca na stronie: Karolina Król
Data modyfikacji: 2021-09-14
Osoba modyfikująca: Karolina Król