Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalenia inwestycji celu publicznego

07-03-2022

GPN 6733.1.2022                                                                                                                                Nowa Dęba, 7 marca 2022 r. 
 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 25 lutego 2022 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Leja, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 KV na działkach nr ew. 701, 764, 731, 762, 760, 758/1 obręb Poręby Dębskie miasto Nowa Dęba.

 

 

 

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 (pokój 110) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-03-08
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Stróż
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: