Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

08-04-2022

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Cygany – Gmina Nowa Dęba, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

- działka nr ewid. 1384/36 o pow. 0,1367 ha, cena wywoławcza 43100,00 zł + 23% podatku VAT.

- działka nr ewid. 1384/41 o pow. 0,1392 ha, cena wywoławcza 41100,00 zł + 23% podatku VAT.

- działka nr ewid. 1384/53 o pow. 0,1878 ha, cena wywoławcza 55500,00 zł + 23% podatku VAT.

- działka nr ewid. 1384/67 o pow. 0,1418 ha, cena wywoławcza 42000,00 zł + 23% podatku VAT.

           Nieruchomości stanowią własność Gminy Nowa Dęba i posiadają urządzoną księgę wieczystą KW TB1T/00060890/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba, działki są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Przeznaczone do sprzedaży działki nie są obciążone.

          Przetarg odbędzie się 18 maja 2022 roku w sali narad Urzędu Miasta
i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:

 

1) 1000 dla działki nr 1384/36 o pow. 0,1367 ha,

2) 1030 dla działki nr 1384/41 o pow. 0,1392 ha,

3) 1100 dla działki nr 1384/53 o pow. 0,1878 ha,

4) 1130 dla działki nr 1384/67 o pow. 0,1418 ha.

 

           W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.

          W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie:

1) dla działki nr 1384/36 o pow. 0,1367 ha – 8620 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych),

2) dla działki nr 1384/41 o pow. 0,1392 ha – 8220 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych),

3) dla działki nr 1384/53 o pow. 0,1878 ha – 11100 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych)

4) dla działki nr 1384/67 o pow. 0,1418 ha – 8400 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 11 maja 2022 roku.

         Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 lub 109 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/nieruchomości.

 

Nowa Dęba, 08 kwietnia 2022 r.                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                           mgr Leszek Mirowski

                                                                                                              Z-ca Burmistrza

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-04-08
Osoba udostępniająca na stronie: Karolina Król
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: