Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

22-04-2022

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Jadachy – Gmina Nowa Dęba, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

1) nr ewid.  250/15 o  pow. 0,1672 ha - cena wywoławcza  50 000,00 zł  + 23 % podatku VAT,

2) nr ewid.  250/16 o  pow. 0,1552 ha - cena wywoławcza  46 500,00 zł  + 23 % podatku VAT,

3) nr ewid.  250/17 o  pow. 0,1226 ha - cena wywoławcza  39 500,00 zł  + 23 % podatku VAT,

4) nr ewid.  250/18 o  pow. 0,1524 ha - cena wywoławcza  48 500,00 zł  + 23 % podatku VAT,

           Nieruchomości stanowią własność Gminy Nowa Dęba i posiadają urządzoną księgę wieczystą KW TB1T/00025086/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.  Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy, działki są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące. Przeznaczone do sprzedaży działki nie są obciążone.

          Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2022 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:

1) 1000 dla działki nr  250/15 o  pow. 0,1672 ha,

2) 1030 dla działki nr  250/16 o  pow. 0,1552 ha,

3) 1100 dla działki nr  250/17 o  pow. 0,1226 ha,  

4) 1130 dla działki nr  250/18 o  pow. 0,1524 ha,

           W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie:

1) dla działki nr  250/15 o  pow. 0,1672 ha – 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

2) dla działki nr  250/16 o  pow. 0,1552 ha – 9300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych),

3) dla działki nr  250/17 o  pow. 0,1226 ha – 7900 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych),

4) dla działki nr  250/18 o  pow. 0,1524 ha – 9700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych),

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 27 maja 2022 roku.

         Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110 lub 109, tel. (15) 846 2671 wew. 110 lub 109 w godzinach pracy Urzędu. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/nieruchomości.

 

Nowa Dęba, 22 kwietnia 2022 r.

 

                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                    mgr Leszek Mirowski

                                                                                       Z-ca Burmistrza

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-04-22
Osoba udostępniająca na stronie: Karolina Król
Data modyfikacji: 2022-04-22
Osoba modyfikująca: Karolina Król