Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego NR 4/2022

04-05-2022

GPN.6733.1.2022                                                                                                                                   Nowa Dęba, 4 maja 2022 r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 503)

 

                         z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 4 maja 2022 r. została wydana decyzja nr 4/2022  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z  wniosku PGE Dystrybucja S.A., adres: ul. Garbarska 21A, 20‑340 Lublin, działając przez pełnomocnika – Pana Piotra Leja, dla inwestycji pn.: budowa stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej Sn 15kV i nN 0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa stacji transformatorowej w miejscowości Nowa Dęba (ul. Działowa)”, na działkach nr ewid. 701, 764, 731, 762, 760, 758/1, położonych w obrębie Poręby Dębskie, miasto Nowa Dęba.

 

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia (pokój 110) w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, Nowa Dęba w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-05-04
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Stróż
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: