Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Dokumenty strategiczne

Kategoria:   Ochrona Środowiska
Data publikacji:   08-07-2010
Tytuł:   Plan Gospodarki Odpadami - Uchwała Nr XXXVIII/266/05
Opis:   Uchwała Nr XXXVIII/266/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2005-2014

Uchwała Nr XXXVIII/266/05
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 28 kwietnia 2005r.

 

 

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba
na lata 2005-2014

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) oraz art. 14 ust.1,2,3,7 pkt 4 i art.15 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz. 628 z 2001r. oraz z 2002r. Nr 41 poz. 365, Nr 113 poz. 984, Nr 199 poz. 1671, z 2003r. Nr 7 poz. 78, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1208, Nr 191 poz. 1956, z 2005r. Nr 25 poz. 202 ) w związku z art.100 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz. 1803, z 2002r. Nr 113 poz.984, Nr 130 poz. 1112, Nr 238 poz. 2022, Nr 233 poz. 1957, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 165 poz. 1592, Nr 190 poz. 1865, z 2004r. Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1206, Nr 228 poz. 2259, Nr 273 poz. 2703)
Rada Miejska w Nowej Dębie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Województwa Podkarpackiego, Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie


uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2005-2014, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba zaś nadzór nad jej wykonaniem sprawuje Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady
Andrzej Hejzdral

Pliki do pobrania

Lista usług kategorii