Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

14-10-2013

    Konsultacje społeczne „Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 556/2013 z dnia 11 września 2013. Przeprowadzone zostały w dniach od 12 września 2013 r. do 30 września 2013 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
    Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy na 2014 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu, rozesłane w formie papierowej – pocztą, na adres organizacji z terenu Gminy oraz zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu w formie tekstowej w siedzibie tutejszego Urzędu.
    Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście, w trakcie trwania konsultacji lub dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 24 września w pokoju 303 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
    W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Referatu Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie projektu Programu.
    Zgodnie z §7 Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-10-14
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2013-10-14
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem