Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

14-10-2014

Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

 

    Konsultacje społeczne „Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 775/2014
z dnia 22 września 2014. Przeprowadzone zostały w dniach od 23 września 2014r. do 10 października 2014 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
    Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy na 2015 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu, rozesłane w formie papierowej – pocztą na adres organizacji z terenu Gminy, zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu w formie tekstowej w siedzibie tutejszego Urzędu oraz zostały zaprezentowane podczas Forum Organizacji Pozarządowych.
    Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście, w trakcie trwania konsultacji, Forum Organizacji Pozarządowych dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 7 października w pokoju 303 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

   W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Referatu Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie projektu Programu. Zgodnie z §7 Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

 

 

Protokół sporządziła: M. Siudem

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-10-14
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2014-10-14
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem