Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

14-10-2015

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

 

    Konsultacje społeczne „Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 174/2015 z dnia 14 września 2015. Przeprowadzone zostały w dniach od 15 września 2015r.
do 5 października 2015 roku, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

   Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy na 2016 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu, rozesłane w formie papierowej – pocztą na adres organizacji z terenu Gminy, zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu w formie tekstowej w siedzibie tutejszego Urzędu.

   Podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście, w trakcie trwania dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 22 września 2015r.  w pokoju 303 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

 

   W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Referatu Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych wpłynęły następujące uwagi odnośnie projektu Programu:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany oceniło projekt Programu pozytywnie, zaproponowało uzupełnienie zapisu, który będzie informował , jak oferent dowie się o terminie posiedzenia formalnego, na którym dokonuje się otwarcie ofert i ich formalna ocena;
  2. Rada Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt Programu;
  3. Rada Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba pozytywnie zaopiniowała projekt Programu. Zaproponowała o dodanie zapisu w §6 ust. 2 pkt. 10 podpunktu b) zagospodarowanie czasu wolnego seniorów na terenie zamieszkania poprzez organizowanie spotkań, spotkań z młodzieżą, rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, kształtowanie właściwych postaw społecznych;
  4. LZS Jadachy zaproponował zwiększenie kwoty na obszar upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

   Zgodnie z §7 Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale. 

Nowa Dęba, 13.10.2015r.

Protokół sporządziła: M. Siudem

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-10-14
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2015-10-14
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem