Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.8.2017 2017-08-17 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7.300.000,-zł (słownie: siedem milionów trzysta tysięcy złotych) z dniem spłaty od 15 stycznia 2018r do 15 grudnia 2030r.
RL.271.9.2017 2017-07-18 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadachach, gm. Nowa Dęba
RL.271.7.2017 2017-06-30 Wykonanie na rzecz Zamawiającego kompleksowych, wielobranżowych dokumentacji projektowo - budowlanych, wykonawczych i kosztorysowych dla zadania pn. „Termomodernizacja oraz remont i adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 110 w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego , dz. ewidencyjna nr 161/4, obręb ewidencyjny Nowa Dęba wraz z nadzorem autorskim w trakcie trwania robót budowlanych.
RL.271.6.2017 2017-06-26 Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej na terenie TSSE Nowa Dęba w oparciu o istniejącą inspekcję TV i program funkcjonalno-użytkowy w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej” w pełnym zakresie wraz ze wszystkimi załącznikami, opiniami i uzgodnieniami, a także wymaganymi decyzjami (w tym również zgłoszeniem robót budowlanych lub prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę o ile będą wymagane), oraz nazdorem autorskim w trakcie trwania robót
GKS.6232.16.16.2017 2017-06-06 Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków z terenu miasta i gminy Nowa Dęba
RL.271.5.2017 2017-06-07 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jadachach
RL.041.3.2017 2017-05-04 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2017-2022
RL.271.4.2017 2017-05-10 Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2017 roku
Archiwum postępowań