Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Zgodnie z art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) mieszkańcy mogą występować z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Przepis ten ustawodawca wprowadził w nowelizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich zawarte są w Uchwale nr LIV/525/2018 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

Informacje o działaniach podejmowanych w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

  • 2018 r. - brak zawiadomień
  • 2019 r. - brak zawiadomień
  • 2020 r. - brak zawiadomień
  • 2021 r. - brak zawiadomień
  • 2022 r.   zawiadomienie Stowarzyszenia Veritas et Bonum w Alfredówce, nie spełniające wymogów formalnych.
  • 2023 r.   W dniu 9 lutego 2023 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie wpłynęło pisemne zawiadomienie komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej dotyczące wniesienia pod obrady sesji RM projektu uchwały w sprawie przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w  Alfredówce Stowarzyszeniu Veritas et Bonum z siedzibą w Alfredówce.
  • Projekt uchwały inicjatywa obywatelska 

 Rada Miejska podczas sesji w dniu 29 marca 2023 r. w wyniku głosowania nie przyjęła projektu uchwały, wyrażając tym samym negatywne stanowisko w sprawie przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w  Alfredówce Stowarzyszeniu Veritas et Bonum z siedzibą w Alfredówce.

Data publikacji: 2023-03-08
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Goclan
Data modyfikacji: 2023-05-18
Osoba modyfikująca: Elżbieta Goclan