Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Referaty

Referaty

REFERAT ORGANIZACYJNY
___________________________
Kierownik - Krystyna Kłosowska - Szałaj
telefon: +48 15 846 26 71 - w. 214
e-mail: k.klosowskaszalaj@nowadeba.pl

 

Referat prowadzi sprawy w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu, obsługi interesantów, organów samorządowych - Rady Miejskiej i jej komisji, jednostek pomocniczych gminy - sołectw, osiedli i ich organów wykonawczych, wyborów, referendum, załatwiania skarg i wniosków, petycji, spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu, bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia Biura Obsługi Klienta, obsługi sekretariatu Burmistrza, obsługi informatycznej.

 

REFERAT FINANSOWY
_________________________________
Kierownik - Magdalena Skura
telefon: +48 15 846 26 71 - w. 213
e-mail:

 

Referat prowadzi sprawy z zakresu opracowania i realizacji budżetu gminy, analiz finansowych z jego wykonania, wymiaru podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i prawnych, umorzeń i innych ulg finansowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji zaległości podatkowych, nadzoru finansowego nad realizacją planów finansowych jednostek organizacyjnych, administracyjnych i pomocniczych gminy, wydawania zaświadczeń i informacji o stanie majątkowym, prowadzenia obsługi kasowej, rozliczania inwestycji pod względem finansowym.

 

 

REFERAT SPRAW KOMUNALNYCH
___________________________________________
Kierownik - Mieczysław Nalepa
telefon: +48 15 846 26 71 - w. 204
e-mail:


Referat prowadzi sprawy z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, utrzymania infrastruktury komunalnej, dróg gminnych, placów, ulic, zieleni miejskiej, cmentarza komunalnego, budynków komunalnych, czystości i porządku w gminie, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki łowieckiej, ochrony środowiska, ochrony i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, nadzoru nad targowiskiem i działalnością PGKiM.

 

 

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
______________________________________
Kierownik - Sławomir Białas
telefon: +48 15 846 26 71 - w. 302
e-mail: s.bialas@nowadeba.pl


Referat prowadzi sprawy z zakresu planowania zamierzeń inwestycyjnych i remontowych w gminie, wnioskowania przyjęcia ich do budżetu gminy celem realizacji, nadzoru nad procesem projektowania dokumentacji, przygotowania
i wykonania zadań, rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych i przekazania ich do użytku oraz  zarządzania energią. Referat prowadzi również sprawy w zakresie opracowywania i aktualizacji programów gospodarczych
i operacyjnych, współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, przygotowywania ofert inwestycyjnych i gospodarczych dla kontrahentów oraz inwestorów z terenu gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowywania wniosków aplikacyjnych o dotacje ze środków pomocowych, zamówień publicznych
i koordynowania współpracy partnerskiej ze społecznościami lokalnymi innych państw.REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI
___________________________________________________
Kierownik - Magdalena Stróż
telefon: +48 15 846 26 71 - w. 110
e-mail: m.stroz@nowadeba.pl

 

Referat prowadzi sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenia nieruchomości, podziału nieruchomości, gospodarki nieruchomościami, w tym skomunalizowanym mieniem gminnym i komunalnym, nadawania numerów nieruchomościom oraz w zakresie lasów gminnych.

 

 

REFERAT ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH
___________________________
Kierownik - Ewelina Maszewska
telefon: +48 15 846 26 71 - w. 210
e-mail: 


Referat prowadzi sprawy w zakresie świadczeń społecznych, dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych.

 


URZĄD STANU CYWILNEGO
I REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

____________________________________
Kierownik - Ryszard Rzemień
telefon: +48 15 846 26 71 - w. 101
e-mail:

 

Prowadzi sprawy z zakresu rejestracji urodzeń, zgonów, małżeństw, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zameldowań na pobyt stały i czasowy, numeru ewidencyjnego PESEL, zbiórek publicznych na terenie gminy, zgromadzeń, zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, spraw wojskowych, ochrony przeciwpożarowej, archiwum Urzędu.

 

  

Data publikacji: 2012-11-21
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2023-08-01
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil