Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Parlamentarne 2019

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

04-09-2019

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć w urzędzie miasta i gminy Nowa Dęba w biurze obsługi klienta, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, musi on zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby lub poczty), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy e-PUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po dopisaniu się do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

SO-MK/KM

 

 

Lista aktualności