Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zakres obowiązków zastępcy

W razie nieobecności Burmistrza lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Urzędem wykonuje Zastępca Burmistrza.

Burmistrz powierzył Zastępcy Burmistrza prowadzenie spraw Gminy w zakresie:
   1) spraw społecznych,
   2) dowodów osobistych i ewidencji ludności,
   3) rozwoju lokalnego, promocji, komunikacji społecznej i informatyki,
   4) profilaktyki uzależnień,
   5) gospodarki przestrzennej i nieruchomości (z wyłączeniem mienia gminnego) ,
 

Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy.

Zastępca Burmistrza posiada upoważnienie do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.