Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

3 sesja RM - 2015-01-29

03-02-2015

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 

b) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 

c) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne - zakup aparatury i sprzętu medycznego,

 

d) udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,

 

e) przyjęcia do realizacji w 2015 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu,

 

f) zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego,

 

g) zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola",

 

h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,

 

i) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2015,

 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

 

2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,

 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

 

4) dyskusja nad projektem budżetu,

 

5) głosowanie.

4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.

6. Zapytania i wnioski mieszkańców.

7. Podjęcie uchwał w sprawach

 

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,

 

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,

 

c) zniesienia formy ochrony przyrody,

 

d) zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych,

 

e) rozpatrzenia skargi.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności