Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

4 sesja RM - 2015-02-26

02-03-2015
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  d) uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będacych w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
  e) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,
  f) dopłat do 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba,
  g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  h) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba, przyznanie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów,
  i) powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba i nadania jej statutu,
  j) rozpatrzenia skargi.
7. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej.
8. Przyjęcie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych RM.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności