Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

5 sesja RM - 2015-03-26

30-03-2015
1. Otwarcie sesji.

nagranie niedostępne

z przyczyn technicznych

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2014 roku.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
6. Zapytania i wnioski mieszkańców.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola".
  b) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
  c) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba środków stanowiących fundusz sołecki,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba,
  f) oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie sołectwa Cygany,
  g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2015 roku,
  i) zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  j) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba,
  k) zmian statutów sołectw i osiedli.
8. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności