Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

6 sesja RM - 2015-04-30

15-05-2015
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia zmiany nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie, 
  b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
  e) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
  f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2014 rok,
  g) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
7. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok oraz potrzeby na rok bieżący.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności