Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

9 sesja RM - 2015-06-25

02-07-2015
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2014 rok;
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
  b) sprawozdanie finansowe,
  c) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  f) dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
  b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2014.
5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską Uchwały Nr VI/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
  b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (P. Dębskie),
  c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Alfredówka),
  d) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską Uchwały Nr XLVI/411/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 r.,
  e) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba,
  f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  g) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok.
  h) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
  i) w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowej Dębie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie skargi na Uchwałę Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 lutego 2015 r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności