Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

10 sesja RM - 2015-07-30

17-08-2015
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
  b) zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
  c) powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników da Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2016-2019,
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności