Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

11 sesja RM - 2015-08-27

08-09-2015
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
  b) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
  c) opłaty targowej,
  d) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
  g) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba,
  h) sprostowania oczywistej omyłki w opisie granic okręgu nr 4 w załączniku do Uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
  i) sprostowania oczywistej omyłki w opisie granic obwodu głosowania nr 3 w załączniku do Uchwały Nr XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i zmian adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
  j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ulicą J.Korczaka i ulicą ks.H.Łagockiego.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności