Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

13 sesja RM - 2015-10-29

04-11-2015
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019:
  a) Przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
  b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  c) Przyjęcie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych,
  d) Przeprowadzenie głosowania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu na kadencję 2016-2019,
  b) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2016-2019,
  c) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
  d) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
  e) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach,
  f) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach,
  g) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
  h) nadania Tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba".
8. Informacja Burmistrza Miasta Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2014 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności