Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

14 sesja RM - 2015-11-26

07-12-2015
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2016 roku,
  d) wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach,
  e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku,
  f) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2015 - 2018
  g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
  h) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
  i) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
  j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (przy ul. Kościuszki),
  k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
  l) zmian w Statucie Gminy Nowa Dęba.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności