Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

15 sesja RM - 2015-12-30

07-01-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
  b) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  g) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
  h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
  i) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności