Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

17 sesja RM - 2016-02-25

14-03-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
  b) opłaty targowej,
  c) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chmielów na lata 2015-2020,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  e) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
  f) uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
  g) przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
  h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  i) wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym,
  j) rozpatrzenia skargi.
  k) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa przedszkola w Chmielowie, Gmina Nowa Dęba"
7. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej.
8. Przyjęcie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych RM wraz ze sprawozdaniami tych komisji z działalności w 2015 roku.
9. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności