Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

18 sesja RM - 2016-03-31

15-04-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji RM.
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2015 roku.
5. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2015 roku. 
6. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2016 rok, 
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba,
  c) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Nowej Dębie", 
  d) udzielenia pomocy finansowej Miastu Tarnobrzeg,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 
  f) zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie,
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2016 roku,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba.
9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok oraz potrzeby na rok bieżący, w tym z zakresu wspierania rodziny i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy. 
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności