Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

19 sesja RM - 2016-04-28

06-05-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji RM.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba,
  c) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola", 
  d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2015 rok,
  e) ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie,
  f) zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.2: Poprawa Jakości i Kształcenia Ogólnego, 
  g) zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość Edukacji I Kompetencji w Regionie, Działanie 9.2: Poprawa Jakości Kształcenia Ogólnego, 
  h) uchylenia Uchwały Nr XLVI/409/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  i) rozpatrzenia skargi.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności