Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

20 sesja RM - 2016-05-31

08-06-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji RM.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
  b) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Majdan Królewski,
  c) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  f) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości,
  g) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu lub własność oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,
  h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
  i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy mienia gminnego,
  j) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (Jadachy),
  k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Jadachy),
  l) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Dęba do Stowarzyszenia (LGR),
  m) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Dęba do Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania". 
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności