Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

21 sesja RM - 2016-06-30

08-07-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba za 2015 rok;
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
  b) sprawozdanie finansowe,
  c) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  e) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem,
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
  b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2015.
5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
  b) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Majdan Królewski,
  c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  d) przyjęcia do realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu,
  e) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
  f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
  g) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  h) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, 
  i) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności