Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

26 sesja RM - 2016-10-19

26-10-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba,
  c) warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba,
  d) reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Dęba - Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie i nadania jej statutu, 
  e) uchwalenia zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba,
  f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (Chmielów),
  g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
  h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  i) określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba,
  j) rozpatrzenia skargi.
7. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2015 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności