Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

27 sesja RM - 2016-11-30

12-12-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba,
  c) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2019,
  d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  e) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
  f) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
  g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (garaże),
  h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Krasickiego),
  i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  j) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
  k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  l) uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
  m) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,
  n) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba,
  o) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  p) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  q) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  r) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba".
7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności