Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

28 sesja RM - 2016-12-28

03-01-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
  b) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  c) przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne,
  e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  f) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020,
  g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
  h) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
  i) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską uchwały Nr XXVI/239/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 19 października 2016.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności