Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

29 sesja RM - 2017-01-26

07-02-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  b) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2017,

  c) zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego,
  d) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
  e) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie,
  f) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (ul. J.Pawła II),
  g) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów),
  h) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Rozalin)
  i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
  j) przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2022.
  k) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Nowej Dębie uchwały Nr XIX/185/2016 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.
5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z działalności w 2016 roku.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności