Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

30 sesja RM - 2017-02-23

06-03-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba",
  b) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  c) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba,
  d) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  e) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów,
  f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Jadachy),
  g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Alfredówka),
  h) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej,
  i) uchwalenia aktualizacji wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
7. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej.
8. Przyjęcie rocznych planów pracy komisji stałych RM wraz ze sprawozdaniami tych komisji z działalności w 2016 roku.
9. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności