Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

31 sesja RM - 2017-03-30

04-04-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji RM.
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2016 roku.
5. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2016 roku.
6. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów),
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Rozalin),
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (ul. Jana Pawła),
  e) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  f) zatwierdzenia realizacji projektu partnerskiego "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  g) zatwierdzenia realizacji projektu partnerskiego "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  i) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
  j) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2017 roku.
  k) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
9. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok, w tym potrzeby na rok bieżący. Raport z zakresu wspierania rodziny i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności