Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

32 sesja RM - 2017-04-27

04-05-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RM.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok oraz zmieniająca uchwałę 
  budżetową Gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
  2) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba,
  3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2016 rok,
  4) zgłoszenia sołectwa Chmielów do ,,Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020",
  5) zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji zadania,
  6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty,
  8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  9) nadania nazwy drodze wewnętrznej,
  10) przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności